ZÁSADY SPRACOVANIA  OSOBNÝCH ÚDAJOV
I.
Základní ustanovení
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Flora terapeutica –
Diana Hajduchová IČO 50883518 so sídlom Bárdošova 27, Bratislava (ďalej len:
„prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Bárdošova 27, 83101 Bratislava
email: info@floraterapeutica.sk
telefón: 0910108356
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú
možno priamo či nepriamo identifikovať.
II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje,
ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie
zmluvy.
III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre
zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre
zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v 
prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné
údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),
poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy,
bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany
prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
IV.
Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných
vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s 
prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo
EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú
poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie
spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo
email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k 
zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste
oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s 
podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany
osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú
verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2022